Tủ RMU 40.5kV

Loading

Tủ RMU 24kV

Loading

Trạm biến áp Kios

Loading...

Trạm biến áp kiểu trụ

Tủ Hòa đồng bộ

Loading

Tủ tự động chuyển nguồn

Loading

Tủ điện phân phối tổng (MSB)

Tủ tụ bù

Laoding...

Tủ phân phối nhánh (DB)

Loading...

Tủ công tơ

Tủ điều khiển động cơ (MCC)

Co lên thang cáp

Co xuống thang cáp

Co ngang thang cáp

Cút chữ T thang cáp

Ngã tư thang cáp

Nối giảm thang cáp